Η οικογένεια αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης της ανάπτυξης ενός ατόμου και για αυτό το λόγο η ενδυνάμωση των γονέων στο ρόλο τους αποτελεί πρωταρχικό στόχο των δράσεων του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία». Αυτό επιτυγχάνεται μέσω δράσεων σε τρία επίπεδα:

• καθολικές δράσεις: Οι δράσεις αυτές μπορεί να απευθύνονται στο σύνολο των γονέων της κοινότητας, έχοντας τη μορφή ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα όπως: το άγχος εξετάσεων, τη μετάβαση στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, τη σχέση σχολείου-οικογενείας, την ενίσχυση θετικών συμπεριφορών και συναισθημάτων, την πρόληψη των εξαρτήσεων, κ.α.

• στοχευμένες δράσεις: Περισσότερο στοχευόμενες δράσεις παρέχονται επίσης με τη μορφή ομάδων γονέων τακτικών συναντήσεων σε συνεννόηση με τη σχολική κοινότητα και τους συλλόγους. Οι ομάδες αυτές εστιάζουν σε θέματα επικοινωνίας στην οικογένεια όπως: επίλυση συγκρούσεων, κανόνες και όρια, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, κ.α.

• επικεντρωμένες δράσεις: Υπάρχει η δυνατότητα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων με τη μορφή ατομικών συναντήσεων ή καθοδήγηση και παραπομπή σε αρμόδιους φορείς ανάλογα τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης.