Το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Υγεία» είναι μέλος του «Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης των Εξαρτήσεων». Το «Δίκτυο» συνιστά μία μορφή σύνδεσης φορέων που αναπτύσσουν προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ξεκίνησε από την ανθρώπινη ανάγκη για συνάντηση, ανταλλαγή εμπειρίας και αλληλοϋποστήριξη ανθρώπων και φορέων που πίστεψαν στο όραμα μιας συνεργατικής ανάπτυξης της υπόθεσης της πρόληψης και έγινε ένα πρότυπο παράδειγμα λειτουργικής δικτύωσης.

Αποτελεί μία άτυπη μορφή δικτύωσης, γεγονός που παρέχει ευελιξία στο να διαμορφώνει την οργανωτική δομή και λειτουργία του έτσι, ώστε να υπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι σκοποί και οι στόχοι του. Οι σκοποί του «Δικτύου» είναι:

  • Eπιστημονικός: Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας για αρτιότερο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης. Διάχυση αυτής της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των μελών του «Δικτύου». Επεξεργασία συνθετικών προτάσεων χρήσιμων για τα μέλη και τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της πρόληψης.

  • Υποστηρικτικός: Μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που προκύπτουν από την ιδιαίτερη δράση του κάθε φορέα δημιουργείται ένα κλίμα αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών.

  • Συνεργατικός: Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ όλων των μελών, αλλά και άλλων φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε τομείς που οι φορείς του «Δικτύου» εκτιμούν ότι είναι βοηθητικοί για τα μέλη τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://diktyoorg.wordpress.com/